Wat is externe verslaggeving?

0

Bij externe verslaggeving denkt men al snel aan een verslag ergens van, bijvoorbeeld van een vergadering of iets dergelijke. Echter een externe verslaggeving is het opstellen van de jaarrekening. Althans de jaarrekening is een onderdeel van de externe verslaggeving. Deze worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel, door de accountant wordt geconstateerd of de jaarrekening een goed beeld geeft van de grootte van het vermogen. Het opstellen van een externe verslaggeving is niet voor iedereen weggelegd, de opleiding die je daarvoor genoten dient te hebben is minimaal op HBO niveau.

Wie stelt een externe verslaggeving op

Iedere onderneming is verplicht om na het eind van een boekjaar een jaarrekening op te stellen. Binnen een groter bedrijf is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Er wordt ook vaker gesproken over een jaarverslag. Kleine ondernemingen zijn vrijgesteld voor het opmaken van de jaarrekening. Verder kent de jaarrekening diverse belanghebbende zoals de eigenaren, werknemers, vreemd vermogen verschaffers, leveranciers of afnemers. Tot slot: bij een middelgrote onderneming is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de externe verslaggeving, welke moet worden vastgesteld door een accountant.

Wat staat er in een externe verslaggeving

Zoals hierboven al genoemd kan een externe verslaggeving verschillende namen hebben, zoals: jaarrekening, jaarverslag, jaarrapport of jaarstukken. Een jaarverslag bevat verschillende elementen, waaronder algemene informatie, financiële resultaten, investeringen en eventuele financiering van de onderneming. Ook moet er in het jaarverslag aandacht worden besteed aan R&D oftewel research & development. Daarnaast moet er in het jaarverslag bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum worden vermeld, maar hier hoeft geen rekening mee worden gehouden in de jaarrekening.

Een ander belangrijk aspect van het jaarverslag zijn de voornaamste risico’s en onzekerheden. Dit kan gevarieerd zijn van strategische, operationele en financiële risico’s. Er kunnen door middel van financiële instrumenten risico’s afgedekt worden binnen een onderneming. Tot slot: ook zaken die niet met financiën te maken hebben, worden steeds belangrijker om te vermelden in het jaarverslag. Dit gaat om zaken zoals het milieu en personeel, oftewel maatschappelijk ondernemen. Een opsomming van de overige onderdelen die in de externe verslaggeving moeten staan:

  • Accountantsverklaring;
  • Statutaire regelingen rondom de bestemming van winst;
  • Namenlijst van personen die een bijzonder statutair recht hebben in de onderneming;
  • Aantal aandelen zonder stemrecht en winstdeling;
  • Nevenvestigingen.

Nederlandse en Europese regelgeving

Voor de jaarrekening en de externe verslaggeving zijn ook regelingen in het burgerlijk wetboek vastgelegd, titel 9 boek 2. Deze regel is er om de administratieve lasten te verminderen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daardoor bestaat er ook een microrechtspersoon, deze persoon mag een vereenvoudigde versie van de jaarrekening aanleveren.

Beoordeel dit artikel:
[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Eigenaar van Het Kantoorkompas

Leave A Reply